«

»

mei 12

Gouden Gerard Veelers gehuldigd op ALV Harmonie Caecilia

Na twee online ALV vergaderingen kon er door de leden van de Harmonie Caecilia weer een heuse live ledenvergadering worden gehouden. Voorzitter Hans Jurgen Oortmann was dan ook bijzonder blij dat hij op een ‘normale’ wijze de leden van de harmonie door deze vergadering kon leiden. De vergadering gaf ook aan dat de harmonie een bruisende, muzikale vereniging is, die zich na alle Corona perikelen weer volop in de Ootmarsumse gemeenschap kan bewegen.

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter volgde er een moment van stilte ter nagedachtenis aan leden en betrokkenen, die de vereniging ontvallen zijn.

‘Feestelijke noten’
Vervolgens werd de agenda afgewerkt, die vooraf was opgestuurd. De notulen en afgehandelde actiepunten van de vorige ALV vergadering werden goedgekeurd.
Koen Rekers gaf een opsomming van alle activiteiten, die in 2021 hadden plaats gevonden en waar de harmonie haar medewerking aan had verleend.  In de eerste helft kon en mocht er nog niet zo veel, maar na de zomer heeft het muziekkorps enkele serenades gegeven , een concert ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding ten gehore gebracht en vrolijkte de harmonie  de St. Maarten optocht en Sinterklaasintocht met feestelijke noten op. Ook was er een muzikale voorlichting op de basisschool, waar mee we een groot aantal nieuwe leerlingen mee hebben weten binnen te halen.

Het Jaarverslag van het secretariaat werd voorgelezen, waarna de diverse commissies het woord kregen om over hun activiteiten te vertellen. Jeugdcommissie, Wervingscie, Muziekcie, Kledingcie, Aciviteitencie, PRcie, Concertcie, Instrumentencie, Opleidingencie en tot slot de Barcommissie.

Ook volgde een korte info over de bezetting en de activiteiten van de Hoarnhofbloazers.

Het financieel verslag over het jaar 2021 werd besproken als ook de begroting

van 2022. Hierbij werden diverse zaken kort toegelicht. Aansluitend het verslag van de  Kascommissie, die de boeken heeft gecontroleerd en de penningmeester en dus ook het bestuur décharge heeft verleend. De cijfers zagen er weer goed uit.
In 2021 waren er minder inkomsten, doordat de bloemenactie niet was doorgegaan; daartegenover stonden weer minder uitgaven omdat er in dat jaar geen grote concerten zijn gegeven.

Vervolgens was er een bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar waren  Koen Rekers ( 20 jaar bestuurslid) en Frederieke Kotterman (6 jaar bestuurslid).

Christl Kottink werd voorgesteld en benoemd als nieuwe secretaris.

De plek van Koen Rekers zal worden ingenomen door Danny Geerdink.

Trouwe leden
Een aantal jubilarissen werd tijdens de vergadering door de voorzitter toegesproken en  met een oorkonde van de KNMO, speld en bos bloemen gehuldigd. Jessie Heerink is 25 jaar lid. Giny van Benthem, Hans van Benthem en Herman Baars zijn 40 jaar lid. Gerard Veelers , de vaandeldrager, is 50 jaar lid. Herman Baars was niet aanwezig en wordt op een later tijdstip gehuldigd.

Op weg naar het 150-jarig bestaan

Als laatste onderdeel van de vergadering werd door Vincent Maaswinkel, de voorzitter van de jubileumcommissie, een presentatie gehouden over de plannen, die uitgewerkt zijn, in het kader van het 150-jarig jubileum in 2023. Meerdere mooie activiteiten staan dan op stapel om er een onvergetelijk, feestelijk , maar bovenal muzikaal jaar van te maken !

Rondvraag
Tenslotte kwamen in de rondvraag nog diverse zaken naar voren die door het bestuur opgepakt en uitgewerkt zullen worden, waarna de vergadering tegen 22.00 uur werd afgesloten

Bron: In en om Ootmarsum