«

»

apr 29

ALV Harmonie Caecilia met online jubilarissen en online hand opsteken

Om de bekende redenen heeft harmonie Caecilia in 2020 en in 2021 geen ALV kunnen houden.  Een ‘echte’ vergadering beleggen om met alle leden in één ruimte te zitten, lukte niet door de beperkende maatregelen.

Twee jaar lang geen Ledenvergadering betekent heel concreet dat er toch zaken blijven liggen. Om deze te kunnen afhandelen is er deze online vergadering belegd. Het bestuur van de harmonie maakte daarvoor gebruik van de KOSC kantine en ook van de techniek bij de plaatselijke voetbalclub.

Nadat alle aangemelde leden waren ingelogd, werd er om 19.30 uur begonnen met een moment stilte ter nagedachtenis aan overleden leden, maar ook aan allen die direct of indirect met het covid-19 virus te maken hebben gehad.
Vervolgens werd de vooraf opgestuurde agenda afgewerkt. De notulen en afgehandelde actiepunten van de ALV vergadering die in 2019 was gehouden werden goedgekeurd. In 2020 was er geen vergadering, dus ook geen notulen.

Koen Rekers gaf een opsomming van alle activiteiten die in 2019 nog wel plaatsvonden n en waar de harmonie haar medewerking aan had verleend. Als je er op terugkijkt dan zijn nog best veel gelegenheden waar het plaatselijke muziekkorps mocht optreden !  Zeker als je het vergelijkt met de activiteiten in 2020. (Carnavalsoptocht en op Koningsdag het Wilhelmus gespeeld bij huize Franciscus).

Het Jaarverslag van het secretariaat werd voorgelezen, waarna de diverse commissies het woord kregen om over hun activiteiten te vertellen. Jeugdcommissie, Wervingscie, Muziekcie, Kledingcie, Aciviteitencie, PRcie, Concertcie, Instrumentencie, Opleidingencie en tot slot de Barcommissie.
Ook volgde een korte info over de bezetting en de activiteiten van de Hoarnhofbloazers.

Vervolgens werd het financieel verslag over de jaren 2019 en 2020 besproken en kwamen ook de begrotingen van 2020 en 2021 aan de orde. Hierbij werden diverse zaken kort toegelicht. Aansluitend het verslag van de beide Kascommissies, die de boeken hebben gecontroleerd en penningmeester Johan Meijners en ook het bestuur décharge hebben verleend. De cijfers zagen er weer goed uit.  In 2020 waren er minder inkomsten doordat de donateursactie en bloemenactie niet waren doorgegaan; daartegenover stonden weer minder uitgaven, omdat er in dat jaar geen concerten zijn gegeven.

Bestuursverkiezing
Vervolgens was er een bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar waren Tine Damink en Hans Jurgen Oortmann. Beiden werden door handopsteking van de vergadering weer  herkozen voor een volgende termijn van 3 jaar.

In 2020 waren er 2 jubilarissen, die nog niet gehuldigd konden worden: Henk Urban 65 jaar lid en Hans Jurgen Oortmann 25 jaar lid. In 2021 zijn er maar liefst vijf jubilarissen , Jan Tenniglo  65 jaar, Giny van Benthem 40 jaar,
Johan Meijners 40 jaar, Herman Baars 40 jaar, Johnny Kotterman 40 jaar.

Het bestuur hoopt ergens tegen de zomer een gelegenheid te vinden om alle jubilarissen in het zonnetje te kunnen zetten  en hen de KNMO speld en oorkonde te kunnen overhandigen.

Tenslotte kwamen in de rondvraag nog diverse zaken naar voren, die door het bestuur opgepakt en uitgewerkt zullen worden, waarna de vergadering tegen 21.00 uur werd afgesloten.

Bron: In en om Ootmarsum