«

»

jun 05

Het marcheert lekker bij harmonie Caecilia

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van harmonie Caecilia waren binnen het bestuur Hans- Jurgen Oortmann en Tine Damink aftredend.  Beiden werden unaniem herkozen voor de komende drie jaar. Hans-Jurgen Oortman als voorzitter en Tine Damink als bestuurslid.  Jarno Brügging en Gert Jan Mulstege zijn 25 jaar lid van de harmonie en worden tijdens de Slagwerkavond op 1 december  daarvoor in het zonnetje gezet. Het bestuur  liet weten dat er binnenkort een Jubileumcommissie wordt opgericht, die zich bezig gaat houden met het 150-jarig bestaan in 2023 ! Bij dit bijzondere jubileum  wil de harmonie uitgebreid bij stil staan en een groot feest voor Ootmarsum en omgeving organiseren.

Vergadering met jeugdleden
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering was er een aparte vergadering van het dagelijks bestuur  met de jeugdleden.

Punten die daarbij aan de orde kwamen:
* jeugduitje. Dit jaar zijn ze wezen lasergamen in Nordhorn en als afloop een patatje met een ijsje bij café de Poort in Ootmarsum
* vrijdag 15 juni is er een voorspeelavond in het woon – en zorgcentrum  Franciscus
* het beginnersorkest HC de notenkrakers  speelt ook mee in de komende wijkconcerten
* zondag 8 juli is de DACAPO muziekdag in het Cultuurhuis in Rossum
Jongere leden gaan die dag repeteren en afsluiten met een concert Thema is dit jaar Foute party
* er werden ideeën uitgewisseld over het volgende jeugduitje
* De jeugdleden mochten muziek opnoemen, die ze wel eens zouden willen spelen. Hier kwam een lange lijst naar voren waarvan bekeken gaat worden welke geschikt zijn
In de rondvraag werd door de verschillende jeugdleden nog eens bevestigd dat ze het erg leuk vinden om samen muziek te maken bij HC de Notenkrakers !

ALV Harmonie Caecilia
Om 19.45 uur begon de ALV vergadering met een moment stilte ter nagedachtenis aan leden die overleden zijn.  Vervolgens werd de agenda afgewerkt die vooraf was opgestuurd. De notulen en afgehandelde actiepunten van de vorige vergadering werden goedgekeurd.

Robbert Wijdenes gaf een opsomming van alle activiteiten, die in 2017 hadden plaats gevonden en waar de harmonie haar medewerking aan had verleend

Het Jaarverslag van het secretariaat werd voorgelezen, waarna de diverse commissies het woord kregen om over hun activiteiten te vertellen. Dat zijn:  Jeugdcommissie, Wervingscie, Muziekcie, Kledingcie, Aciviteitencie, PRcie, Concertcie, Instrumentecie, Opleidingencie.
Tim Baars vertelde over de bezetting en de activiteiten van de Hoarnhofbloazers.

Vervolgens werd het financieel verslag 2017 besproken alsook de begroting 2018. Hierbij werden diverse zaken kort toegelicht door de penningmeester Johan Meijners. Aansluitend het verslag van de Kascommissie,  die de boeken heeft gecontroleerd en Johan décharge heeft  verleend. De cijfers zagen er weer goed uit.  Mede door de verschillende acties, die elk jaar worden gehouden is de muziekvereniging  in staat de contributie laag te houden en staat de harmonie er financieel netjes voor.

Beleidsplan
Vorig jaar werden Roeland Hinderdael, Marcel Punt en Gert Jan Mulstege door het bestuur gevraagd een beleidsplan op te stellen voor de komende  5 jaar tot 2023.  Zij hebben het afgelopen jaar hier intensief aan gewerkt en op de ALV is dit beleidsplan gepresenteerd en ook vastgesteld.

Rondvraag
Tenslotte kwamen in de rondvraag nog diverse zaken naar voren met vragen over het nieuwe privacybeleid, het weekend weg naar Duitsland, meedoen met een festival en de organisatie van het Caeciliafeest op 30 november.

Om 21.30 uur werd de vergadering afgesloten en onder het genot van een drankje werd nog even gezellig nagepraat. De leden waren het er over eens dat het lekker marcheert bij hun harmonie.

Bron: In en om Ootmarsum